ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ...

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

101

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้จัดกิจกรรมของโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Self Access Learning ) ครั้งที่ 11/2560 การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนต์และเพลงต่างประเทศที่มีเสียงพูดและคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 โดยมี นายชัชเวช สุกิจจวนิช ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากร ในการนี้ นายพิสิษฐ นิ่งน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด

อ่านข่าว

ตารางกิจกรรมของโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning)
Knowledge Management
การจัดการองค์ความรู้
 1. มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ด้วย RDA (Resource Description and Access) โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. สัมนาข้อตกลงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 3. โครงการจัดการความรู้ ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์
 4. โครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคดิจิทัล
 5. Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning)
 6. สรุปโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคดิจิตอล โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 7. แนวปฏิบัติสำหรับทรัพยากรสารสนเทศที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางเทคนิคห้องสมุด
 8. การจัดหาหนังสือ วัสดุการเรียนรู้ทุกประเภทและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนรู้สำหรับศาลยุติธรรมทั่วประเทศและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
 10. คู่มือการใช้งานโปรแกรม English 20 Interactive
 11. นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำคลังความรู้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 12. ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559

โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง \\\"แนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)\\\" ครั้งที่ 1
 2. การบรรยายพิเศษหัวข้อ Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา
 3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560
 4. การอภิปรายในหัวข้อ Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ
 5. บรรยายพิเศษ เรื่อง การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ ตามโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ 2 / 2560

ประกาศ
  บันทึกข้อความ
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสื่อสารสนเทศดิจิทัลสำนักงานศาลยุติธรรม
 2. แนวปฏิบัติในการจัดส่งหนังสือให้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

 3. ประกาศ
 4. ระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการใช้ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 5. นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำคลังความรู้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ