หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขณะนี้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมอยู่ระหว่างทดลองการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมระบบใหม่ ขอภัยในความไม่สะดวก


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
ตารางกิจกรรมของโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง "แนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)" ครั้งที่ 1
 2. บรรยายพิเศษ เรื่อง การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ ตามโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ 2 / 2560
 3. การบรรยายพิเศษหัวข้อ Language Cafe' ไขข้อข้อใจปัญหาภาษา
 4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560
 5. การอภิปรายในหัวข้อ Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ
 6. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างสุขภาพกาย เพื่อสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน
 7. การบรรยายพิเศษแนะนำการใช้โปรแกรมภาษา
 8. การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนต์และเพลงต่างประเทศที่มีเสียงพูดและคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 9. การบรรยายพิเศษหัวข้อ "ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อการพัฒนา"
 10. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง การอภิปราย เรื่อง Exam Preparation แนะแนวและจัดหาเอกสาร ข้อมูล ตำรา/แบบทดสอบเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ
 11. กิจกรรมศาลยุติธรรมบุ๊คแฟร์ (COJ BOOK FAIR) การออกร้านจำหน่ายหนังสือ
Knowledge Management
การจัดการองค์ความรู้
 1. มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ด้วย RDA (Resource Description and Access) โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. สัมนาข้อตกลงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 3. โครงการจัดการความรู้ ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์
 4. โครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคดิจิทัล
 5. Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning)
 6. สรุปโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคดิจิตอล โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 7. แนวปฏิบัติสำหรับทรัพยากรสารสนเทศที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางเทคนิคห้องสมุด
 8. การจัดหาหนังสือ วัสดุการเรียนรู้ทุกประเภทและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนรู้สำหรับศาลยุติธรรมทั่วประเทศและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
 10. คู่มือการใช้งานโปรแกรม English 20 Interactive
 11. นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำคลังความรู้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 12. ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559
 13. นว 1469 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
 14. เอกสารแนบ นว 1469 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
 15. นว 63(ป) เรื่องแนวปฏิบัติในการขอให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560
 16. เอกสารแนบ นว 63(ป) เรื่องแนวปฏิบัติในการขอให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560
 17. ศย 008/ว 34 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง
 18. ศย 008/ว 83(ป) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง
 19. การแบ่งประเภทห้องสมุดและแนวทางการสนับสนุนห้องสมุดประจำศาลและห้องสมุดหน่วยงาน
โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง "แนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)" ครั้งที่ 1
 2. การบรรยายพิเศษหัวข้อ Language Cafe ไขข้อข้องใจปัญหาภาษา
 3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560
 4. การอภิปรายในหัวข้อ Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ
 5. บรรยายพิเศษ เรื่อง การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ ตามโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ 2 / 2560
 6. กิจกรรมศาลยุติธรรมบุ๊คแฟร์ (COJ BOOK FAIR) การออกร้านจำหน่ายหนังสือ
 7. การบรรยายพิเศษเรื่องสร้างสุขภาพกาย เพื่อสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน
 8. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ระบบงานห้องสมุด การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
 9. การบรรยายพิเศษ แนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา
 10. การบรรยายพิเศษเรื่องเสริมสรา้งสุขภาพใจ เพื่อสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน
 11. การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลงต่างประเทศที่มีเสียงพูดและคำบรรยายภาษาอังกฤษ
 12. การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางกฎหมายเพื่อการพัฒนา
 13. การอภิปราย เรื่อง Exam Preparation แนะแนวและจัดหาเอกสาร ข้อมูล ตำรา/แบบทดสอบเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ
 14. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การแต่งกายผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น
 15. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
Knowledge Society Online
ประกาศ