ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมอยู่ระหว่างทดลองการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมระบบใหม่ ขอภัยในความไม่สะดวก

การอภิปราย เรื่อง Exam Preparation แนะแนวและจัดหาเอกสาร ข้อมูล ตำรา/แบบทดสอบเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ (โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ ๑๓/ ๒๕๖๐)

การอภิปราย เรื่อง Exam Preparation แนะแนวและจัดหาเอกสาร ข้อมูล ตำรา/แบบทดสอบเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ  (โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ ๑๓/ ๒๕๖๐)


เอกสารแนบ